Zjednoczone Emiraty Arabskie – co warto wiedzieć przed podróżą?

Stolica: Abu Dhabi (Abu Zabi)
Waluta: dirham (AED)

Wjazd i pobyt

Obywatele polscy nie potrzebują wizy do wjazdu na terytorium Państwa Zjednoczonych Emiratów Arabskich (PZEA) jeśli udają się na okres maksymalnie obejmujący 90 dni w okresie 180 dni w celach: turystycznych, kulturalnych, naukowych, wizyt u rodziny i znajomych.

Ruch bezwizowy dotyczy posiadaczy następujących ważnych dokumentów podróży: paszportu, paszportu dyplomatycznego, paszportu służbowego i paszportu specjalnego; dokument musi być ważny co najmniej 6 miesięcy od daty wjazdu. Ruch bezwizowy nie obejmuje osób legitymujących się paszportami tymczasowymi, a więc osoby legitymujące się paszportem tymczasowym nie zostaną wpuszczone na terytorium PZEA. Paszporty tego rodzaju honorowane są jedynie przy tranzycie przez PZEA lub wyjeździe z kraju.

Podjęcie jakiejkolwiek pracy wykonywanej na terenie PZEA wymaga każdorazowo uzyskania wizy. Od tej reguły występują cztery wyjątki dotyczące:

 • przedsiębiorców podróżujących w celach prowadzenia rozmów biznesowych (niezatrudnionych w PZEA),
 • sportowców i artystów wykonujących działalność na zasadzie ad hoc,
 • dziennikarzy wysłanych przez media działające w ich kraju zamieszkania,
 • praktykantów odbywających praktyki wewnątrz tej samej firmy.

W przypadku wjazdu w innym celu niż wyżej wymieniony, stroną odpowiedzialną za uzyskanie wizy w urzędzie imigracyjnym właściwym dla Emiratu, w którym świadczona będzie praca/działalność/usługa itp. jest pracodawca/oferent/zapraszający/zleceniobiorca/itp.

W przypadku podjęcia zatrudnienia (a w niektórych Emiratach również zakupu mieszkania) otrzymuje się wizę ważną przez okres 2 lat. Szczegółowe informacje o możliwości wjazdu obywateli polskich oraz uzyskania wiz do PZEA można znaleźć na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych PZEA lub uzyskać w Ambasadzie PZEA w Warszawie

Władze Emiratów arabskich restrykcyjnie podchodzą do kwestii podwójnego obywatelstwa, osoba która wjeżdża do kraju legitymując się dokumentem podróży wydany przez jeden kraj, powinna wyjechać z PZEA legitymując się tym samym dokumentem podróży. Posługiwanie się dokumentem podróży wydany przez inny kraj, niż ten na którym wjechało się do PZEA może spowodować opóźnienia a nawet zatrzymanie na czas wyjaśnienia sprawy.

W przypadku zakończenia stosunku pracy i wyjazdu z PZEA należy anulować pozwolenie na pobyt (tzw. wizę rezydencką). W przeciwnym wypadku istnieje ryzyko bycia wpisanym na listę uciekinierów za co grozi zatrzymanie w przypadku, jeśli w przyszłości taka osoba wróci do PZEA albo będzie podróżować w tranzycie. Niezapłacenie długów lub brak wyjaśnienia spraw sądowych może również grozić zatrzymaniem w przypadku powrotu lub tranzytu przez PZEA.

Osoby posiadające w paszporcie pieczątki wjazdowe Państwa Izrael mogą spodziewać się przedłużenia procedury paszportowej przy wjeździe do Państwa Zjednoczonych Emiratów Arabskich. W skrajnych przypadkach mogą zostać nie wpuszczeni do kraju.

Bezpieczeństwo

W Państwie Zjednoczonych Emiratów Arabskich występuje potencjalne ryzyko ataku terrorystycznego w związku z niestabilną sytuacją w regionie (wojna w Jemenie), jednakże miejscowe władze nie wprowadziły dotąd podwyższonego stopnia zagrożenia terrorystycznego. Ewentualny alert terrorystyczny wiązać się może z zaostrzonymi środkami bezpieczeństwa, m.in.: wzmożonymi kontrolami, wydłużonymi odprawami, obecnością wojska na ulicach. Organizacje terrorystyczne nieustannie grożą krajom Zatoki przeprowadzeniem ataków na ich terytorium. Miejscami wysokiego ryzyka pozostają w szczególności osiedla mieszkaniowe, strefy wojskowe, instalacje energetyczne, środki transportu publicznego a także restauracje, hotele, plaże, centra handlowe i meczety.

Zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności w miejscach publicznych, monitorowanie komunikatów władz porządkowych i bezwzględne stosowanie się do ich zaleceń.

PZEA należy do krajów o najniższym w świecie wskaźniku przestępczości. Przestępczość pospolita jest zjawiskiem występującym sporadycznie.

Ubezpieczenie

Poważne zabiegi medyczne, hospitalizacja i transportu medycznego są kosztowne. Często realizacja usługi medycznej warunkowana jest wcześniejszym wniesieniem opłaty lub zaliczki w gotówce. Zaleca się zatem wykupienie ważnej w PZEA i możliwie pełnej polisy ubezpieczeniowej.

Polisy polskich towarzystw ubezpieczeniowych nie są uznawane, o ile nie są reasekurowane w towarzystwach ubezpieczeniowych działających na terytorium PZEA. Na ten temat należy uzyskać informacje w towarzystwach ubezpieczeniowych działających w Polsce.

Należy mieć na uwadze, iż polskie firmy ubezpieczeniowe czasami kwestionują zasadność kosztów leczenia, dlatego należy unikać najtańszych czyli najbardziej ograniczonych co do usług ofert ubezpieczenia. Doradza się wykupienie polisy obejmującej szeroki zakres usług W razie choroby przed udaniem się do lekarza czy szpitala należy koniecznie skontaktować się telefonicznie z ubezpieczycielem (bez względu na porę dnia) i skonsultować z nim koszty i zakres leczenia, by potem nie spotkać się z odmową pokrycia kosztów.

Zdrowie

Obszar PZEA jest wolny od szczególnych zagrożeń sanitarno-epidemiologicznych. Nie są wymagane jakiekolwiek szczepienia. Woda ze wszystkich wodociągów miejskich pochodzi z odsalanej i uzdatnianej do picia wody morskiej. Zalecane jest spożywanie wody przegotowanej bądź mineralnej. Ze względu na przypadki występowania zachorowań wywołanych wirusem MERS-Cov, zaleca się, aby osoby, które powracają z krajów Półwyspu Arabskiego i u których wystąpiły objawy choroby układu oddechowego z gorączką i kaszlem, zgłaszały się do lekarza udzielając informacji na temat historii podróży na Półwysep Arabski, z prośbą o rozważenie diagnostyki w tym kierunku. Szczegółowe informacje dostępne na stronie WHO.

W PZEA działa wiele gabinetów lekarskich oraz szpitali prywatnych. Opieka lekarska jest na dobrym poziomie. Koszt standardowej wizyty u lekarza ogólnego wynosi ok. 300 AED, u specjalisty, w tym u stomatologa, od 250 do 500 AED. Doba w szpitalu kosztuje ok. 1.000-2.500 AED; opłata jest uzależniona od rodzaju badań, które w tym kraju są dość kosztowne.

Podstawowe lekarstwa są powszechnie dostępne bez recepty.

UWAGA!

Zaleca się szczególną ostrożność w przypadku przywożenia leków na terytorium Państwa Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Ilość lekarstw nie może przekroczyć trzymiesięcznego przyjmowania. Wszystkie leki muszą znajdować się w oryginalnym opakowaniu i nie mogą być przeterminowane. Niektóre leki, które w Polsce znajdują się w powszechnym użyciu, mogą znajdować się na liście leków objętych ścisłą kontrolą lub zakazanych w tym kraju, a osoba, która je posiada może zostać zatrzymana do postepowania wyjaśniającego. Wwóz leków o działaniu narkotycznym, psychotropowym, CDA i CDB może nastąpić w ilości maksymalnej na potrzeby 30 dniowego normalnego użycia. Koniecznym jest posiadanie oryginalnej recepty lekarskiej oraz jej tłumaczenia na język angielski lub arabski. Kontrola celna może zażądać okazania tych dokumentów przy wjeździe do PZEA. Władze PZEA zalecają aby osoba, która chce wwieść lek znajdujący się na liście leków zakazanych, posiadała odpowiednie zaświadczenie wydane przez władze Emiratów poprzez Ambasadę Państwa Zjednoczonych Emiratów Arabskich w Warszawie. (więcej na http://www.uae-embassy.org/sites/default/files/Guidelines%20for%20carrying%20medecines%20to%20UAE.pdf)

Podróżowanie po kraju

PZEA ma dobrze rozwiniętą sieć nowoczesnych dróg, zwłaszcza między głównymi ośrodkami miejskimi, które w nocy są oświetlone. Oznakowanie dróg jest dobre, napisy z reguły są w języku angielskim.

Cudzoziemcy mogą się poruszać po kraju bez ograniczeń z wyjątkiem stref wojskowych, rejonów wydobycia ropy naftowej i gazu oraz wydobycia rud, a także zakładów energetycznych i przepompowni wody.

Bez odpowiedniego doświadczenia i wyposażenia nie należy na własną rękę urządzać wycieczek po pustyni.

Wewnętrzny transport autobusowy (między głównymi miastami) jest stosunkowo dobrze rozwinięty.

Miejska komunikacja publiczna występuje w Abu Zabi, Dubaju, Szardży. Powszechnie dostępne są taksówki. Baza hotelowa oraz służba zdrowia są dobrze rozwinięte i nowoczesne.

Informacje dla kierowców

Wymagane jest posiadanie międzynarodowego prawa jazdy w przypadku pobytu nieprzekraczającego 30 dni. Można wówczas prowadzić samochód wypożyczony (niezbędne jest posiadanie karty kredytowej w celu zabezpieczenia transakcji), lecz nie samochód prywatny lub służbowy. Po otrzymaniu wizy pobytowej można wystąpić o wydanie lokalnego prawa jazdy bez konieczności zdawania dodatkowego egzaminu. Wystawia je departament zezwoleń policji drogowej każdego z emiratów na podstawie zalegalizowanego tłumaczenia polskiego prawa jazdy.

Prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, nawet w najmniejszych ilościach, jest niezgodne z prawem. W przypadku wypadku, kolizji drogowej ubezpieczenie również straci ważność jeśli osoba która prowadziła samochód była nietrzeźwa.

Używanie obraźliwych gestów i wypowiedzi grozi mandatem, karą więzienia a nawet deportacją.

W przypadku zdarzenia wypadku samochodowego należy przestrzegać regulacji prawnych obowiązujących w danym Emiracie. W Abu Zabi jeśli nikt w kolizji nie ucierpiał a zniszczenie samochodu jest niewielkie, kierowcy mają obowiązek przejechania samochodem na pobocze aby umożliwić ruch samochodowy. W przypadku poważniejszych wypadków należy pozostawić samochody w miejscu zaistnienia zdarzenia. W Dubaju należy przesunąć pojazdy jedynie w przypadku jeśli utrudniają ruch samochodowy na ulicy. W pozostałych Emiratach, można przesunąć samochody na pobocze w sytuacji jeśli kolizja jest niewielka, a obie strony zgadzają się co do tego kto jest winny zdarzenia. Karą podlega odjechanie z miejsca wypadku przed przyjazdem policji.

W każdym przypadku należy bezwzględnie wezwać policję.

PZEA posiadają jednej z najlepiej rozwiniętych w regionie system radarowy (kamery). Wszelkie wykroczenia drogowe są poddawane wysokim karom, a brak ich uiszczenia może spowodować problem z opuszczeniem Emiratów.

Cło

Nie istnieją ograniczenia dotyczące wwozu pieniędzy. W przypadku przywozu kwoty przekraczającej 40 tys. AED lub równowartość tej sumy w walutach obcych lub czekach podróżnych wymagane jest wypełnienie stosownej deklaracji. Osoby w wieku do lat 18 mają prawo wwieźć kwotę nie większą niż 40 tys. AED lub jej równowartość w walutach obcych lub czekach podróżnych.

Do PZEA nie można wwozić:

 • materiałów zawierających treści obsceniczne i godzących w obyczajowość muzułmańską,
 • nagrań zawierających treści sprzeczne z obyczajowością lub nakazami islamu,
 • narkotyków i środków odurzających (pod groźbą kary wieloletniego więzienia nawet za najmniejszą ilość). W Państwie Zjednoczonych Emiratów Arabskich jest zero tolerancji dla wykroczeń w jakikolwiek sposób związanych z substancjami narkotycznymi, niezależnie czy są to leki zakazane, czy też narkotyki do celów rekreacyjnych. Podczas gdy niektóre produkty ziołowe lub naturalne takie jak: tytoń, mak, opium również w proszku, liście betelu (pieprzu żuwnego) mogą być legalne w innych krajach, należy mieć na uwadze, że te produkty są zakazane w PZEA. Kary za sprzedaż, przemyt, transport i posiadanie narkotyków, a także ich obecność we krwi są bardzo poważne.
 • towarów pochodzenia izraelskiego, posiadających izraelskie logotypy lub znaki firmowe,
 • gier hazardowych,
 • nadajników radiowych, sprzętu do samoobrony, noży i mieczy,
 • broni, amunicji i sprzętu wojskowego – bez posiadania uprzednio uzyskanego zezwolenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Państwa Zjednoczonych Emiratów Arabskich,
 • sztucznych ogni i materiałów wybuchowych,
 • innych towarów, których import do Państwa Zjednoczonych Emiratów Arabskich pozostaje zabroniony przez lokalne przepisy celne lub wewnętrzne przepisy prawne,
 • leków psychotropowych (także najbardziej rozpowszechnionych leków uspokajających czy rozkurczowych) – bez posiadania oryginalnej recepty lekarskiej (najlepiej w języku angielskim lub arabskim). Zaleca się sprawdzenie listy leków na wwożenie których koniecznym jest posiadanie oryginalnej recepty lekarskiej – dotyczy leków o działaniu narkotycznym, psychotropowym, CDA i CDBhttp://www.uae-embassy.org/sites/default/files/Guidelines%20for%20carrying%20medecines%20to%20UAE.pdf

Urząd celny Emiratu Abu Zabi zezwala na wwóz napojów alkoholowych w ilości nie przekraczającej 4 litry oraz piwa w ilości 24 puszek napoju o pojemności 355 ml. W pozostałych Emiratach (oprócz Emiratu Szardża, w którym posiadanie alkoholu jest nielegalne i ścigane z urzędu, także niedozwolone przewożenie w samochodach w podróży przez Emirat Szardża !) dozwolony jest wwóz napojów alkoholowych w ilości nie przekraczającej 4 litry oraz piwa w ilości 48 puszek napoju o pojemności 355 ml.

Zaleca się ostrożność w przypadku przywożenia leków na terytorium Państwa Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Ilość lekarstw nie może przekroczyć trzymiesięcznego przyjmowania. Wszystkie leki muszą znajdować się w oryginalnym opakowaniu i nie mogą być przeterminowane. Niektóre leki, które w Polsce znajdują się w powszechnym użyciu, mogą znajdować się na liście leków objętych ścisłą kontrolą lub zakazanych w tym kraju, a osoba, która je posiada może zostać zatrzymana do postepowania wyjaśniającego. Wwóz leków o działaniu narkotycznym, psychotropowym, CDA i CDB może nastąpić w ilości maksymalnej na potrzeby 30 dniowego normalnego użycia. Koniecznym jest posiadanie oryginalnej recepty lekarskiej oraz jej tłumaczenia na język angielski lub arabski. Kontrola celna może zażądać okazania tych dokumentów przy wjeździe do PZEA. Władze PZEA zalecają aby osoba, która chce wwieść lek znajdujący się na liście leków zakazanych, posiadała odpowiednie zaświadczenie wydane przez władze Emiratów poprzez Ambasadę Państwa Zjednoczonych Emiratów Arabskich w Warszawie.

Przepisy prawne

Państwo Zjednoczonych Emiratów Arabskich to kraj muzułmański. Źródłem prawa jest szariat (prawo religijne).

Utrzymywanie seksualnych stosunków pozamałżeńskich jest nielegalne i zagrożone karą pozbawienia wolności.

Przepisy te stosowane są również wobec ofiar gwałtu. Kobieta musi liczyć się z tym, że postępowanie – ze względu na specyfikę prawa lokalnego – może być prowadzone w sposób różniący się od standardu europejskiego, i może zostać również oskarżana za utrzymywanie stosunków pozamałżeńskich (w szczególności jeśli w krwi ofiary występuje alkohol lub sprawca był znany ofierze). Zgodnie z lokalnym prawem ofiara musi uwodnić, że rzeczywiście doszło do ataku i że nie wyraziła ona zgody na stosunek seksualny. Dla przykładu w 2013 r. obywatelka Norwegii, która zgłosiła zdarzenie gwałtu na policję, została również skazana za utrzymywanie seksualnych stosunków pozamałżeńskich i nielegalną konsumpcję alkoholu.

Penalizowane jest ponadto świadczenie usług seksualnych, zachęcanie i podżeganie do wykonywania takich usług oraz stręczycielstwo. Karze podlega także produkcja, sprowadzanie i rozpowszechnianie materiałów pornograficznych.

W związku z zakazem utrzymywania seksualnych stosunków pozamałżeńskich w przypadku ciąży pozamałżeńskiej oboje rodzice mogą zostać aresztowani i/lub deportowani. Lekarz może żądać okazania aktu małżeństwa podczas wykonywania badań. Niezamężna kobieta, która urodzi dziecko w PZEA może liczyć się z problemem rejestracji zdarzenia urodzenia w emirackim urzędzie, może zostać zatrzymana do wyjaśnienia, aresztowana lub deportowana. Aby otrzymać akt urodzenia dziecka należy przedstawić akt małżeństwa. Na jego podstawie władze PZEA mogą sprawdzić czy poczęcie nastąpiło w czasie trwania zawiązku małżeńskiego.

Homoseksualizm jest nielegalny. Akty seksualne między osobami tej samej płci są zagrożone karą grzywny, deportacji, pozbawienia wolności oraz – w skrajnych przypadkach – karą śmierci.

Za posiadanie i zażywanie narkotyków oraz handel nimi grozi wieloletnie więzienie lub kara śmierci. Za środek halucynogenny uważany jest również mak. Na liście substancji zakazanych przy wwozie do PZEA znajdują się niektóre leki, których posiadanie i spożywanie jest legalne w innych krajach. W razie wątpliwości sugerujemy kontakt z Ambasadą PZEA w Warszawie.

Karalna jest próba wywozu przedmiotów mających wartość zabytkową, tj. wszystkich artefaktów archeologicznych, a także korali, muszli itp.

Na zakup, konsumpcję oraz przewóz alkoholu wymagane jest specjalne zezwolenie. Napoje alkoholowe sprzedawane są w nielicznych wydzielonych sklepach monopolowych. Spożywanie alkoholu przez niemuzułmanów dozwolone jest w wybranych hotelach i klubach, natomiast picie alkoholu w miejscach publicznych (z wyjątkiem wymienionych), a tym bardziej przebywanie w takich miejscach w stanie nietrzeźwym zagrożone jest karą aresztu, grzywny, a czasem deportacji. W niektórych emiratach (np. w Szardży) sprzedaż i wyszynk alkoholu są w ogóle zakazane. Stwierdzenie spożycia alkoholu u osoby uczestniczącej np. w wypadku samochodowym najczęściej równoznaczne jest z obciążeniem jej odpowiedzialnością prawną, finansową i karną.

W okresie Ramadanu zabronione jest spożywanie pokarmów, picie napojów i palenie tytoniu w miejscach publicznych od wschodu do zachodu słońca. W tym czasie zamknięte są wszystkie lokale gastronomiczne.

Informacje, komentarze i opinie zamieszczane na portalach społecznościowych przez obywateli polskich, którzy przebywają w Zjednoczonych Emiratach Arabskich podlegają lokalnym przepisom prawa karnego. Publikowanie obraźliwych postów, komentarzy godzących w państwowe władze, firmy, obywateli tego kraju może prowadzić do bardzo poważnych konsekwencji (m.in. wysokie kary pieniężne, z deportacją włącznie). Brak szacunku czy krytyczna wypowiedź pod adresem rodzin panujących i systemu politycznego jest zabronione.

Zabronionym jest wspieranie organizacji, akcji charytatywnych, które nie są zarejestrowane przez władze PZEA i grozi surowymi konsekwencjami.

Przeklinanie i używanie obraźliwych gestów (również przez Internet) jest uważane za nieprzyzwoite, taka osoba może zostać aresztowana, a nawet deportowana. Należy zachować szczególną ostrożność w kontaktach z policją i innymi urzędnikami.

W związku z blokadą Państwa Katar, władze PZEA w dniu 7 czerwca 2017r. poinformowały, że osoby publikujące jakiekolwiek wyrazy sympatii dla Kataru w mediach społecznościowych czy za pośrednictwem komunikatorów będą karane grzywną i karą pozbawienia wolności.

Częstą praktyką wśród lokalnych pracodawców jest przetrzymywanie paszportów swoich pracowników. Jest to jednak niezgodne z lokalnym prawem pracy i podlega karze.

Przestępstwa finansowe, takie jak defraudacja, czek bez pokrycia, nie opłacenie rachunków (również hotelowych) może skończyć się zatrzymaniem przez policję i nałożeniem grzywny. Konta bankowe i środki pieniężne takich osób mogą zostać zamrożone.

Kaucja jest z reguły niedostępna dla nie-rezydentów, którzy zostali aresztowani za przestępstwa finansowe. Takie osoby nie zostaną zwolnione z aresztu dopóki dług nie zostanie spłacony. W niektórych sytuacjach osoby mogą pozostać w więzieniu po spłacie zadłużenia, jeżeli został zasądzony dodatkowo wyrok. W każdym przypadku zatrzymania przez policję należy żądać niezwłocznego powiadomienia ambasady, do czego każdy zatrzymany cudzoziemiec ma ustawowe prawo. Władze PZEA nie informują placówek dyplomatycznych o zatrzymaniu cudzoziemca.

Obyczaje

Wyznawcom innych religii zabrania się wchodzenia do meczetów podczas modlitw; także w innym czasie nie jest to zalecane.

Szczególnie ważnym jest, by podczas pobytu w tym kraju uszanować sposób życia jego mieszkańców oraz wartości przez nich wyznawane, a co za tym idzie zwrócić uwagę m.in. na ubiór, w jakim pokazujemy się na ulicy. W takich metropoliach jak Dubaj czy Abu Zabi akceptowane są stroje takie same jak w Europie, natomiast nie zaleca się – poza obiektami turystycznymi – noszenia krótkich spódnic, szortów i strojów plażowych. Niewłaściwe jest również noszenie krótkich spodni przez mężczyzn.

Publiczne okazywanie uczuć jest niemile widziane, za co może również grozić kara pozbawienia wolności.

Należy zachować szczególną ostrożność w spożywaniu alkoholu – patrz PRZEPISY PRAWNE. W okresie ramadanu zabronione jest jedzenie, palenie papierosów oraz spożywanie napojów w miejscach publicznych od wschodu do zachodu słońca.

Nie wolno fotografować obiektów rządowych (np. posterunków wojskowych, rezydencji dostojników państwowych) a także obiektów infrastruktury (np. mostów i portów).

Przydatne informacje

Oficjalnie dniami wolnymi od pracy są piątek i sobota. W praktyce dotyczy to przede wszystkim sektora publicznego, gdyż sektor prywatny pracuje 6 dni w tygodniu, a częściowo nawet w piątek. W niepełnym wymiarze urzędy pracują w okresie miesiąca postu ramadan.

Klimat może być uciążliwy dla obcokrajowców. W lecie temperatura często osiąga ponad 40 st. C. Najdogodniejszymi porami do odwiedzenia Emiratów Arabskich pozostają wiosna, jesień i zima.

Język arabski jest językiem urzędowym, język angielski pozostaje w powszechnym użyciu. W urzędach, na policji, aresztach, sądach i innych instytucjach państwowych pracownicy najczęściej porozumiewają się jedynie w języku arabskim. W sytuacjach kiedy nie można się porozumieć należy prosić o wezwanie tłumacza. Władze PZEA nie dysponują tłumaczami posługującymi się językiem polskim i zaproponują pomoc tłumacza na język angielski.

Cudzoziemcy mogą się poruszać po kraju bez ograniczeń z wyjątkiem stref wojskowych, rejonów wydobycia ropy naftowej i gazu oraz wydobycia rud, a także zakładów energetycznych i przepompowni wody.

Kobiety podróżujące samotnie powinny zachować szczególne środki ostrożności, korzystać z renomowanych firm taksówkarskich, w szczególności w nocy. Należy również uważać na ryzyko wsypania do napoju proszków odurzających. Nie należy przyjmować napojów od osób obcych jak również pozostawiać ich bez nadzoru (np. wyjście do toalety i pozostawienie drinka).

Wszelkie akcje charytatywne, które mają miejsce w Państwie Zjednoczonych Emiratach Arabskich (lub podczas tranzytu), również te prowadzone w Internecie i za pośrednictwem mediów społecznościowych, są ściśle regulowane przez lokalne prawodawstwo. Nieprzestrzeganie prawa może skutkować sankcjami karnymi, w tym wysokimi grzywnami i / lub więzieniem.

W przypadku niedotrzymania warunków umowy cywilno-prawej o świadczenie usług turystycznych należy kontaktować się bezpośrednio z usługodawcą. W przypadku braku możliwości wyegzekwowania warunków umowy należy złożyć reklamację do organizatora. Ambasada z natury rzeczy, nie jest w stanie wpływać na decyzje władz portów lotniczych, ani dokonywać korekt w rezerwacjach hotelowych czy też wywierać nacisków na prywatne biura podróży. Szczegółowe informacje nt. trybu reklamacji publikuje Federacja Konsumentów na stronie http://www.federacja-konsumentow.org.pl/n,49,239,16,1,umowa-o-swiadczeniu-uslug-turystycznych-cena-reklamacja.html

Lokalne nr alarmowe to 999 (policja), 997 (straż pożarna) i 998 (pogotowie).

Planując podróż do PZEA, zalecamy zapoznanie się z ostrzeżeniami dla podróżujących, zawierającymi najnowsze informacje istotne dla bezpieczeństwa obywateli polskich na świecie.

Ź.: MSZ


Comments are Closed

© 2023: Polak w podróży | Travel Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress